Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11472
Título : Propuesta de plan de comunicación. Estudio de caso : Kenzen formación
Autor : Cuenca Martínez, María
Otras materias: ComunicacióPlanificació estratègicaEmpresesFisioteràpiaComunicaciónPlanificación estratégicaMateria  EmpresasFisioterapia
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : El propòsit en aquest treball és l’elaboració d’un pla de comunicació real per a un centre de formació de fisioteràpia amb la intenció que es dugui a terme. Per això es realitzarà una investigació profunda sobre el centre de formació i l’entorn actual per així poder elaborar una estratègia que cobreixi les necessitats de l’organització. El treball s'estructura en dues parts, la primera part té un enfocament eminentment teòric mentre que la segona se centra en l'anàlisi de l'empresa KenZen Formació. El treball en si mateix és un pla de comunicació que persegueix la consecució d'una sèrie d'objectius estratègics mitjançant la proposta d'accions reals i segmentades als objectius del target.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11472
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propuesta_Cuenca_2017.pdf15,5 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons