Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11471
Título : El periodista en la entrevista audiovisual los casos de "Amanpour" y "HARDtalk"
Autor : Cañameras Muñoz, Ariadna
Otras materias: Entrevistes (Televisió)CNN (Emissora de televisió)British Broadcasting CorporationEntrevistas (Televisión)CNN (Emisora de televisión)
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : Els mitjans de comunicació són un element essencial a l'hora de construir la idea que tenim sobre el món, per tant és important estudiar a qui i com es demanen respostes als problemes que afronta la nostra societat. Aquest treball recull una anàlisi descriptiva de dos programes d'entrevistes en les cadenes més influents del món: Amanpour (CNN) i HARDtalk (BBC). L'estudi se centra en com el periodista realitza l'entrevista, amb especial atenció al seu nivell de neutralitat i agressivitat, la qual cosa constitueix sengles models d'entrevista periodística.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11471
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Periodista_Cañameras_2017.pdf865,65 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons