Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11461
Título : Identidad corporativa en el caso IKEA
Autor : Escrivá Vilaseca, Miriam
Otras materias: Imatge corporativaImagen corporativa
Fecha de publicación : 27-sep-2013
Resumen : En aquest treball es tracte de demostrar la importància de la identitat corporativa en l'actualitat, en el context de saturació de empreses i productes homogenis en el que les empreses lluiten per diferenciar-se. Es pot concloure que una identitat corporativa forta, coherent i única pot diferenciar una marca d'una altre i fer que triomfi.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11461
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Identidad_Escriva_2013.pdf726,31 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons