Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11460
Título : Marca personal: definir mi marca personal para diferenciarme en el mundo laboral
Autor : Roca Sabanés, Lucia
Otras materias: Màrqueting personalInserció laboralMarketing personalInserción laboral
Fecha de publicación : 16-abr-2015
Resumen : En aquesta feina es coneixeran diferents tècniques i eines de auto coneixement per portar a terme la marca personal. Dintre de la marca personal, es desenvoluparan diversos punts importants per crear una marca potent i segura. El objectiu final serà crear la millor versió de mi mateixa, amb les meves pròpies fites, per vendre-la al mon laboral i així fer de la meva passió el meu treball e inspirar als demés per que segueixin el seu camí.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11460
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Marca_Roca_2015.pdf4,41 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons