Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11459
Título : El reposicionamiento: análisis conceptual y causal del fenómeno desde su origen hasta el (re)planteamiento actual
Autor : Batallas Córdova, Michelle
Otras materias: PublicitatMarques de fàbricaConsumidorsMateria  PublicidadMarcas de fábricaConsumidores
Fecha de publicación : 16-abr-2015
Resumen : El present estudi té com a finalitat estudiar què és el reposicionament i quins són els factors que l’envolten. Pretén establir quines són les principals causes que condueixen a reposicionar una marca, així com també analitzar si el reposicionament és equivalent que quan va sorgir, o si pel contrari ha evolucionat, i com ho ha fet. Amb aquest estudi intentarem esbrinar com es reposicionen les marques en l’actualitat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11459
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Reposicionamiento_Batallas_2015.pdf14,71 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons