Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11458
Título : La irrupción de los influencers en el negocio de las agencias publicitarias
Autor : Munar Parra, Marina
Otras materias: Xarxes socialsConstrucció de marca (Màrqueting)Agències de publicitatMàrqueting per InternetRedes socialesConstrucción de marca (Marketing)Agencias de publicidadMarketing por Internet
Fecha de publicación : sep-2018
Resumen : El fenomen influencer ha crescut exponencialment durant els últims anys modificant les inversions de les marques en termes de publicitat digital. No obstant això, el gran públic ignora el treball que existeix darrere dels comptes que oscil·len xifres estratosfèriques. A través del present treball es descobreix el paper que juguen les agències d‘influencers en la comunicació de marques, des del seu sorgiment i serveis fins a la seva importància en el sector com a avals de confiança i transparència. A partir de diferents entrevistes a professionals del sector, s’estableixen una sèrie de comparacions respecte a les agències de comunicació, on antigament s’encarregaven de la gestió de talents.

El fenómeno influencer ha crecido exponencialmente durante los últimos años modificando las inversiones de las marcas en términos de publicidad digital. Sin embargo, el gran público desconoce el trabajo que existe detrás de las cuentas que oscilan cifras estratosféricas. A través del presente trabajo se descubre el papel que juegan las agencias de influencers en la comunicación de marcas, desde su surgimiento y servicios hasta el su importancia en el sector como avales de confianza y transparencia. A partir de diferentes entrevistas a profesionales del sector se establecen una serie de comparaciones respecto a las agencias de comunicación, quienes antiguamente se encargaban de la gestión de talentos.

The influencer phenomenon has grown exponentially during the last years modifying brands’ investments in terms of digital advertising. However, the general public is unaware of the work that exists behind the most popular accounts. Through this TFG, we discover the role played by influencers’ agencies during the brand communication process, from their beginning and services to their importance in the sector as guarantees of trust and transparency. Based on different interviews with professionals in the sector, a series of comparisons are established towards the communication agencies, who in the past, were in charge of the talent management.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11458
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Irrupcion_Munar_2018.pdf872,81 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons