Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11440
Título : Aplicación de las técnicas de comunicación externa a la comunicación interna de las empreas
Autor : Verdura Peralta, Silvia
Otras materias: Comunicació en l'empresaComunicación en la empresa
Fecha de publicación : 30-mar-2012
Resumen : La comunicació interna en les empreses és una eina capaç no tan sols d’informar als treballadors de la mateixa sinó també de motivar-los, retenir el talent i augmentar l’orgull de pertinença, que contribuirà positivament a crear un ambient favorable als resultats. Mentre que en comunicació externa s’obren noves portes i s’intenta innovar a diari, la comunicació interna sovint és descuidada. Un ajustament als canals d’aquest tipus de comunicació, nodrint-se de la ja experimentada comunicació externa pot ser una manera de canviar, créixer i ajudar a que l’equip de la companyia estigui encara més unit i disposat a lluitar pel seu èxit, encara que passi per temps de crisi.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11440
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aplicacion_Verdura_2012.pdf494,13 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons