Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11439
Título : Propaganda en los totalitarismos: el control de las masas en "1984" y "Un mundo feliz"
Autor : Fernández Alonso, Pilar
Otras materias: Propaganda políticaTotalitarismeComunismeNazismeTotalitarismoComunismoNazismo
Fecha de publicación : 30-mar-2012
Resumen : L'objectiu d'aquest estudi és comparar la propaganda dels totalitarismes soviètic i nazi amb les novel•les d'Un Món Feliç (Aldous Huxley) i 1984 (George Orwell). D'aquesta manera, demostrem que la manipulació i el control dels sistemes descrits en cada llibre són equiparables a la història real.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11439
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propaganda_Fernandez_2012.pdf1,84 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons