Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11437
Título : Implicaciones socioeconómicas de las redes sociales en el mundo global
Autor : Muñoz-Ramos Mas, Marta
Otras materias: Xarxes socialsGlobalitzacióPublicitatRedes socialesMateria  GlobalizaciónMateria  Publicidad
Fecha de publicación : 28-mar-2012
Resumen : Avui dia les xarxes socials, gràcies a les noves tecnologies, han generat un canvi en la filosofia de la comunicació on Internet s’utilitza tan per rebre informació com per difondre-la. Aquest canvi té una repercussió no només pel que fa a les relacions personals, sinó que també s’han experimentat en el sector de la publicitat modificacions de les seves estratègies i de la planificació de pressupostos. El món puja a aquest nou tren on tot està connectat. De la mà dels teòrics de la informació i gràcies a estudis sobre l’ús de les noves tecnologies hem aconseguit extreure perfils d’usuaris i plasmar reflexes d’aquesta nova “societat virtual” que té un impacte en la economia global.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11437
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Implicaciones_Muñoz-Ramos_2012.pdf792,83 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons