Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11362
Título : La influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de las guerras contemporáneas estudio de casos : Guerra de Vietnam, invasión de Irak y Guerra Civil de Siria
Autor : Merino Fernández, Leyre
Otras materias: Periodisme de guerraMitjans de comunicació de massaPeriodismo de guerraMateria  Medios de comunicación de masas
Fecha de publicación : feb-2018
Resumen : El control de la informació constitueix una variable estratègia en els conflictes bèl·lics, ja que permet mantenir els consensos civils entorn de les guerres. Per això, governs i exèrcits han intentat sempre gestionar-la a favor seu. Tanmateix, els avanços tecnològics al món de les comunicacions (Televisió, Internet i Xarxes Socials) han transformat profundament els paràmetres socials, culturals i polítics. Així mateix, aquests canvis han produït noves formes de cobertura mediàtica dels conflictes, modelant la percepció de l'opinió pública i permetent noves formes de participació pública a la política. La recerca recorre aquestes transformacions a través de tres guerres (Vietnam, l’Irak i Síria), per comprendre les dimensions d’aquests canvis en la cobertura mediática i la seva inflència en el desenvolupament dels conflictes. Cada estudi de cas pren com a punt de partida una imatge simbòlica de cada moment històric com a reflexe de la societat audiovisual que han configurat els nous mitjans de comunicació.

El control de la información constituye una variable estrategia en los conflictos bélicos, ya que permite mantener los consensos civiles en torno a las guerras. Por ello, gobiernos y ejércitos han intentado siempre gestionarla a su favor. Sin embargo, los avances tecnológicos en el mundo de las comunicaciones (Televisión, Internet y Redes Sociales) han transformado profundamente los parámetros sociales, culturales y políticos. Así mismo, estos cambios han producido nuevas formas de cobertura mediática de los conflictos, moldeando la percepción de la opinión pública y permitiendo nuevas formas de participación pública en la política. La investigación recorre estas transformaciones a través de tres guerras (Vietnam, Irak y Siria), para comprender las dimensiones de estos cambios en la cobertura mediática y su influencia en el desarrollo de los conflictos. Cada estudio de caso toma como punto de partida una imagen simbólica de cada momento histórico como reflejo de la sociedad audiovisual que han configurado los nuevos medios de comunicación.

Controlling the information is a strategic variable during armed conflicts, since it allows keeping the civil consensus around wars. Therefore, governments and armies have tried always to manage them in their favour. However, technological advances in the world of communications (Television, Internet and Social Media) have deeply transformed the social, cultural and political parameters. Likewise, these changes have produced new forms of media coverage on conflicts, reshaping public opinion’s perceptions and allowing new kind of public participation in politics. The investigation goes through those transformations through three wars (Vietnam, Iraq and Syria), to comprehend the dimensions of those changes in media coverage of the conflicts and its influence in the development of wars. Each case study takes as starting point a symbolic image of each historic moment as a reflexion of the audiovisual society that the new communication media have configured.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11362
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Influencia_Merino_2018.pdf6,36 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons