Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11345
Título : Fotoperiodismo 3.0 los periódicos generalistas españoles y catalanes en Instagram
Autor : Boloix Roura, Elsa
Otras materias: Fotografia periodísticaPremsaXarxes socialsFotografía periodísticaMateria  PrensaRedes sociales
Fecha de publicación : jun-2019
Resumen : El fotoperiodisme s’ha vist afectat per l’arribada d’Instagram. La plataforma fotogràfica ha causat una revolució sense precedents en el model de comunicació tradicional entre fotoperiodistes, mitjans i els seus respectius lectors. Els nous usuaris denominats prosumers no tan sols reben informació sinó que la creen, la busquen i la comparteixen per les xarxes socials. En aquest context, el fotoperiodisme s’ha democratitzat i actualment tot el món pot fer una fotografia, publicar-la a Instagram i enviar-la a un mitjà de comunicació per contextualitzar una notícia, fet que ha afectat la concepció clàssica dels fotoperiodistes. Tot i així, els diaris que tenen perfils a aquesta xarxa social es veuen beneficiats per aquest fet i a la vegada han hagut d’adaptar nous conceptes i usos per compartir informació. Stories, likes i engagement són el vocabulari que han adquirit en les seves redaccions per tal d’aconseguir el màxim de seguidors. No obstant, tot i la importància de connectar amb ells, un cop analitzats els casos d’estudi s’ha pogut comprovar que els diaris generalistes espanyols i catalans no mantenen la forta interacció que s’esperava amb els seus usuaris d’Instagram.

El fotoperiodismo se ha visto afectado por la llegada de Instagram. La plataforma fotográfica ha causado una revolución sin precedentes en el modelo de comunicación tradicional entre fotoperiodistas, medios, y sus respectivos lectores. Los nuevos usuarios denominados prosumers no solo reciben información sino que la crean, la buscan y la comparten por las redes sociales. En este contexto, el fotoperiodismo se ha democratizado y actualmente todo el mundo puede hacer una fotografía, publicarla en Instagram y enviarla a un medio de comunicación para contextualizar una noticia, hecho que ha afectado la concepción clásica de los fotoperiodistas. No obstante, los periódicos que tienen perfiles en la red social se ven beneficiados de este suceso y se han tenido que adaptar a nuevas conceptos y usos para compartir información. Stories, likes y engagement son el vocabulario que han adquirido en sus redacciones con tal de conseguir más seguidores. Sin embargo, pese a la importancia de conectar con ellos, tras los casos de estudio se ha podido comprobar que los periódicos generalistas españoles y catalanes no mantienen la estrecha interacción que se esperaba con sus usuarios de Instagram.

Photojournalism has been affected by the arrival of Instagram. The photographic platform has caused an unprecedented revolution on the traditional communication model between photojournalists, the media and its readers. The new users called prosumers not only receive information, but they create it, they look for it and share it through social media. In that sense, photojournalism has been democratized. Nowadays everybody can take a photo, publish it on Instagram and send it to a media platform to contextualize a news. This fact has affected the classic conception of photojournalism. Nevertheless, those newspapers who have an Instagram account make profit of this situation and they have had to integrate new concepts and applications of sharing information. Stories, likes and engagement are the new vocabulary they added in their newsrooms in order to get the highest number of followers. Although, despite the fact that getting this sense of community is key, after analyzing the case study we discover that Spanish and Catalan daily newspapers do not maintain, as we thought, a strong interaction with their users from Instagram.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11345
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Fotoperiodismo_Boloix_-2019.pdf9,69 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons