Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11334
Título : La conquista de la metaficción y el poder del prosumer en el escenario contemporáneo de las series de televisión
Autor : Costa García, Fiona
Otras materias: Narrativa transmèdiaSèries de televisióTeleespectadorsNarrativa transmediaSeries de televisiónTeleespectadores
Fecha de publicación : 6-jul-2016
Resumen : Aquest treball pretén definir el paper de les sèries de televisió en la societat actual i la relació establerta amb uns espectadors que esdevenen en prosumers, alumnes avantatjats capaços d'analitzar i compartir en xarxa opinions, informació addicional i fins i tot exclusiva d'aquest tipus de contingut televisiu que ha sobrepassat la barrera de l’entreteniment. La transmedialitat i la metaficció es converteixen en les eines recurrents per a la creació i distribució d'aquesta generació de sèries, que deixa enrere la supremacia del cinema i arriba a l’èxit aprofitant-se de les possibilitats que ofereix el recent panorama social i tecnològic.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11334
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Conquista_Costa_2016.pdf657,31 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons