Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11323
Título : Anàlisi i jurisprudència d'alguns articles sobre el règim jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya
Autor : Argemí i Escudé, Maria Teresa
Otras materias: Propietat horitzontalLegislacióJurisprudènciaCatalunyaPropiedad horizontalLegislaciónJurisprudenciaCataluña
Fecha de publicación : 15-dic-2015
Resumen : Aquest treball analitza els articles considerats més rellevants del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya, que regula la normativa per la qual es regeixen les comunitats de propietaris a Catalunya, segons l’ús en el dia a dia, jurisprudència existent i diferents articles publicats per advocats i juristes, per convertir-lo en una eina de treball i consulta en la idea d’ajuntar tota la informació possible que tracti d’un article concret en un mateix lloc. A més permetria veure els diferents matisos a què pot portar la seva comprensió segons diferents interpretacions.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11323
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisi_Argemi_2015.pdf817,35 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons