Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11321
Título : A blue ocean strategy for a start-up coffee chat
Autor : Vickery Domingo, Alícia
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatCreació d'empresesPlanificació estratègicaCafeteriesProyecto de empresaEstudios de viabilidadCreación de empresasPlanificación estratégicaCafeterías
Fecha de publicación : 6-jul-2016
URI : http://hdl.handle.net/10637/11321
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Blue_Vickery_2016.pdf55,23 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons