Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11318
Título : NOKIA: Análisis estratégico de la compañía finlandesa
Autor : López Martínez, Ricard
Otras materias: Nokia (Firma)Planificació estratègicaGestió de la crisiPlanificación estratégicaGestión de la crisis
Fecha de publicación : 10-sep-2013
Resumen : El present projecte té com a principal objectiu analitzar estratègicament l´empresa finlandesa Nokia i trobar possibles solucions per millorar la seva situació actual. Per poder realitzar aquest canvi estratègic de manera exitosa, s´ha de tenir clar tots aquells conceptes relacionat amb l´estratègia. Es deuen analitzar tots els aspectes tant externs com interns que poden afectar l´evolució i el desenvolupament de la companyia Nokia. Un cop analitzat s´han d´implementar les diferents solucions que poden millorar la situació actual que està patint la companyia finlandesa.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11318
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
NOKIA_Lopez_2013.pdf1,8 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons