Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11315
Título : Proyecto de apertura de un restaurante turístico en Barcelona
Autor : Lafuente Torres, Cristina
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialFinançament de l'empresaRestaurantsMàrquetingBarcelona (Catalunya)Proyectos de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarialFinanciación de la empresaRestaurantesMarketingBarcelona (Cataluña)
Fecha de publicación : 21-ene-2014
Resumen : Aquest treball de Final de Carrera pretén desenvolupar un Pla de Viabilitat per tal de reduir el risc en la inversió de un nou restaurant a Barcelona. A partir de certes dades i hipòtesis coherents, s’ha elaborat un complet pla de negocis que envolta totes les variables que poden influir en el fracàs o èxit del nou negoci. Els punts més rellevants del treball son l’estudi de mercat, el pla de marketing y el pla financer. A més es parla d’altres punts també rellevants com son els requeriments legals necessaris per tal d’iniciar la activitat o l’influencia que te el personal en el client final entre d’altres.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11315
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Proyecto_Lafuente_2013.pdf2,73 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons