Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11308
Título : Tubacex’s strategic plan (2013-2017): A reviewer analysis
Autor : Pijoan Martí, Toni
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialProyecto de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarial
Fecha de publicación : 12-jun-2014
Resumen : En aquest treball s’analitza el Pla Estratègic (2013-2017) del grup Tubacex. L’objectiu és verificar si es compleix el contingut del Pla Estratègic, especialment doblar el valor de l’empresa en cinc anys. El treball es divideix en dues parts. A la primera s’efectua l’anàlisi estratègica de l’empresa que és essencial per tal de poder calcular les projeccions financeres i a la segona s’explica el contingut del Pla Estrategic i es veu quin és el seu grau de compliment pel que fa a l’objectiu més important.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11308
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tubacex_Pijoan_2014.pdf1,56 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons