Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11306
Título : Conflicto de intereses: agencias de rating, reguladores, países y empresas
Autor : Vegas Egea, Alexis
Otras materias: FinancesEconomia internacionalFinanzasEconomía internacional
Fecha de publicación : 12-abr-2013
Resumen : Les agencies de qualificació de riscos son una peça fonamental en el engranatge del sistema financer internacional. Arreu de la crisi financera es detecten conflictes d’interès entre aquestes i la resta de agents econòmics, generat per un canvi en el model de cobro. El document explica com s’ha generat aquest problema, la resposta del mercat i de les pròpies agencies de rating i exposa també les noves propostes regulatòries per a corregir-lo.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11306
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Conflicto_Vegas_2013.pdf852,01 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons