Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11305
Título : Estudio de viabilidad de la apertura de un establecimiento hotelero
Autor : Ávila Moreno, Eva
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialHosteleriaProyecto de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarialHostelería
Fecha de publicación : 4-dic-2014
Resumen : L’objectiu del present treball es estudiar la viabilitat de l’obertura d’un establiment hoteler a una comarca de l’interior de Catalunya. Aquest allotjament es caracteritzarà per l’oferta d’un servei de qualitat y de tracte professional a la vegada que proper per al client. Aquest treball es centrarà en la descripció de la idea de negoci, un anàlisis del sector turístic a Catalunya, el pla de marketing que es durà a terme per a la seva promoció, una descripció dels departaments que es requeriran i, per últim, un estudi econòmic financer a partir del qual s’analitzarà la viabilitat de la proposta.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11305
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudio_Avila_2014.pdf3,04 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons