Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11300
Título : Business plan: empresa franquicia
Autor : Florensa Clavel, Roger
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialFinançament de l'empresaConcessions (Comerç al detall)CafeteriesProyecto de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarialFinanciación de la empresaFranquiciaCafeterías
Fecha de publicación : 26-sep-2013
Resumen : Treball final de carrera en el que es realitza un Pla d’Empresa per a la creació i la posada a punt d’una cafeteria franquiciada, amb el nom d’StarCoffee, dins l’Eix Comercial de la ciutat de Lleida. L’objectiu no és només la creació de l’esmenta’t Pla d’Empresa sinó que el que es pretén es dur-lo a terme en els propers mesos.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11300
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Business_Florensa_2013.pdf1,13 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons