Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11297
Título : Deute públic europeu : els Eurobons
Autor : Roquet Carreras, David
Otras materias: FinancesDeute públicUnió EuropeaFinanzasDeuda públicaUnión Europea
Fecha de publicación : 20-sep-2013
Resumen : En el següent Treball de Fi de Carrera, s’explicarà l’origen i les causes de la crisi de deute sobirà europeu. Observarem també la situació de cada un dels 17 països que composen la unió monetària i veurem possibles solucions a adoptar en el curt, mig i llarg termini. Un cop vistes les possibles solucions, ens centrarem amb els Eurobons, un instrument innovador, el qual s’està valorant la seva implantació a la zona euro. Analitzarem les seves característiques, si seria convenient i quines propostes s’han fet perquè s’implantin.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11297
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Deute_Roquet_2013.pdf724,44 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons