Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11294
Título : Business Plan: Proyecto de creación de un nuevo canal publicitario a nivel nacional: Desarrollo del mercado y creación de empresa de venta de publicidad
Autor : Pascual Bofarull, Bruno
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialFinançament de l'empresaPublicitatTurismeProyecto de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarialFinanciación de la empresaMateria  PublicidadTurismo
Fecha de publicación : 20-sep-2013
Resumen : El present Treball Final de Carrera pretén desenvolupar la viabilitat d’una empresa de serveis, que ofereix un nou suport publicitari basat en una red pròpia de tours turístics en patinets elèctrics distribuïts per les principals ciutats a nivell nacional.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11294
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Business_Pascual_2013.pdf3,75 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons