Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11292
Título : El sistema de pensiones en España
Autor : Maianti Lázaro, María
Otras materias: Seguretat socialPensions a la vellesaEspanyaSeguridad socialPensiones a la vejezMateria  España
Fecha de publicación : 27-ene-2014
Resumen : El present treball descriu algunes de les característiques del model de pensions de jubilació vigent a Espanya i analitza els factors rellevants en el moment de jutjar la seva sostenibilitat i adequació a l'actual situació econòmica, pressupostària i laboral. L'estudi fa també una breu referència a la configuració del sistema a d'altres països i a les qüestions a considerar quan es pensa en la introducció de canvis en el model.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11292
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sistema_Maianti_2013.pdf603,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons