Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11290
Título : Aproximación a Keynes y aplicabilidad de sus políticas
Autor : Nadal Fernández, Josep Maria
Otras materias: Política econòmicaEconomia keynesianaKeynes, John Maynard, 1883-1946Crisis econòmiquesPolítica económicaEconomía keynesianaCrisis económicas
Fecha de publicación : 18-sep-2013
Resumen : Aquest treball de final de carrera pretén aproximar-se a la figura de l'economista britànic John Maynard Keynes per analitzar les idees que es desprenen de la seva obra i l'adopció per part de la teoria econòmica de les mateixes. Tanmateix, l'anàlisi no es limita a la recopilació de les idees, sinó que a més incorpora una anàlisi dels resultats que produeix l'aplicació o no d'aquestes polítiques en la conjuntura actual. Així, finalment, el treball valora el ressorgiment de la teoria keynesiana en el context actual, que contrasta i qüestiona les principals tendències tant en els cercles acadèmics com en les polítiques econòmiques adoptades, sospesant com podrien ser aplicades per sortir de la crisi econòmica actual.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11290
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aproximacion_Nadal_2013.pdf698,26 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons