Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11243
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorOteo Ezquerra, Francisco José-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Facultat de Ciències Socials-
dc.creatorEnseñat Rocafort, Mónica-
dc.date.accessioned2019-12-20T12:04:15Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:50:45Z-
dc.date.available2019-12-20T12:04:15Z-
dc.date.available2020-07-09T10:50:45Z-
dc.date.issued2019-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11243-
dc.description.abstractL'alça de la importància de les empreses socials i de la responsabilitat social corporativa en l'empresa tradicional ha provocat en els últims dos anys, 2017 i 2018, un creixement exponencial en oferta universitària formativa en estudis de postgrau sobre Economia Social. L'objectiu d'aquest treball és buscar la visualizació del Màster oficial en Gestió i Comunicació en Entitats Socials i Solidàries de la Universitat Abat Oliba CEU, per a incrementar el nombre d´alumnes i ésser un referent en el sector a nivell nacional i internacional. Es busca trobar el seu valor diferencial destacant enfront de la competència. Pel que es realitzarà un pla de comunicació estratègic del màster per a saber, quin, com i quan comunicar i a quins públics, contemplant els mitjans i els recursos humans i tècnics dels quals compte, arribant a la conclusió que és fonamental el seu posicionament SEO en Internet i que s'ha de potenciar el mòdul de Comunicació Social que és el que diferència al màster en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries de la UAO CEU de la competència, i és on s'han d'enfocar tots els esforços i els recursos.cat
dc.description.abstractEl alza de la importancia de las empresas sociales y de la responsabilidad social corporativa en la empresa tradicional ha provocado en los últimos dos años, 2017 y 2018, un crecimiento exponencial en oferta universitaria formativa en estudios de postgrado sobre Economía Social. El objetivo de este trabajo es buscar la visualización del Máster oficial en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias de la Universidad Abat Oliba CEU para incrementar el número de alumnos y ser un referente en el sector a nivel nacional e internacional. Se busca encontrar su valor diferencial destacando frente a la competencia. Por lo que se realizará un plan de comunicación estratégico del Máster para saber, qué, cómo y cuándo comunicar y a qué públicos, contemplando los medios y los recursos humanos y técnicos de los que cuenta, llegando a la conclusión de que es fundamental su posicionamiento SEO en Internet y que se debe potenciar el módulo de Comunicación Social que es lo que diferencia al Máster en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias de la UAO CEU de la competencia, y es donde se deben enfocar todos los esfuerzos y los recursos.spa
dc.description.abstractThe rise of the importance of social enterprises and corporate social responsibility in the traditional company has led in the last two years, 2017 and 2018, exponential growth in university training offer in postgraduate studies on Social Economy. The objective of this work is to seek the visualization of the official Master's degree in Management and 6 Communication of Social and Solidarity Entities of the Abat Oliba CEU University in order to increase the number of students and be a reference in the sector at a national and international level. It seeks to find its differential value by highlighting the competition. Therefore, a strategic communication plan of the Master will be carried out in order to know, what, how and when to communicate and to which public. Contemplating the media, the human and the technical resources it counts on. Concluding that its SEO positioning is fundamental on the Internet and that the Social Communication module should be the strength, which is what differentiates the master’s in management and Communication of Social and Solidarity Entities from the UAO CEU of the competition and is where all the efforts and resources should be focused.eng
dc.format.extent78 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherPlanificació estratègicacat
dc.subject.otherComunicaciócat
dc.subject.otherEstudis de màstercat
dc.subject.otherPlanificación estratégica-
dc.subject.otherComunicación-
dc.subject.otherEstudios de máster-
dc.titlePlan de comunicación estratégico del Máster en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias de la UAO CEUcat
dc.typeTrabajos fin de Mástercat
dc.subject.udc316 - Sociologia. Comunicaciócat
dc.embargo.termscapcat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Plan_Enseñat_2019.pdf1,59 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons