Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11242
Título : El balance social como herramienta de medición del impacto de la actividad empresarial en la sociedad
Autor : Poblador Fernández, Susana
Otras materias: Responsabilitat social de l'empresaAuditoriaResponsabilidad social de la empresaAuditoría
Fecha de publicación : oct-2017
Resumen : El present treball planteja una sistematització d'indicadors per realitzar el Balanç Social de les organitzacions empresarials, de manera que resulti més fàcil l'anàlisi del seu comportament en matèria de Responsabilitat Social. En primer lloc es presenta un estudi sobre la relació entre economia i empresa, així com la forma en què les empreses han rendit comptes de la seva actuació en l'àmbit social fins al moment, analitzant d'una banda les generalitats econòmiques i el seu mètode d'anàlisi , així com les generalitats socials analitzades mitjançant el balanç i la auditoria. Posteriorment es planteja una sistematització d'indicadors socials seguint la mateixa estructura del balanç financer: actiu, passiu i patrimoni net, per dur a terme un millor control social i implementar la RSC dins de l'estratègia de les empreses.

El presente trabajo plantea una sistematización de indicadores para realizar el Balance Social de las organizaciones empresariales, de modo que resulte más fácil el análisis de su comportamiento en materia de Responsabilidad Social. En primer lugar se presenta una revisión de la relación entre economía y empresa y su influencia en la sociedad así como la forma en que las empresas han rendido cuentas de su actuación en el ámbito social hasta el momento, analizando por un lado las generalidades económicas y su método de análisis, así como las generalidades sociales analizadas mediante el balance y la auditoria. Posteriormente se plantea una sistematización de indicadores sociales siguiendo la misma estructura del balance financiero: activo, pasivo y patrimonio neto, para llevar a cabo un mejor control social e implementar la RSC dentro de la estrategia de las empresas.

The current presentation shows a systematization of indicators to perform the social balance of the business organizations in order to make their performance regarding social contribution easier. In a first instance, it is shown a comprehensive study between the economy and the businesses and their influence in the society, as well as the way in how the businesses have been performing regarding social contribution up to date, analyzing on one hand the economics and its methodology as well as the social generalities checked by the balance and audit methodology. Afterwards, it is shown a systematization of the social indicators following the same structure as an financial statement: Assets, liabilities, net equity, in order to have a better social control and to incorporate the RSC into the business strategic plans.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11242
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Balance_Poblador_2017.pdf1,65 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons