Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11236
Título : Itinerarios de inserción para personas en riesgo o situación de exclusión social
Autor : Guillera Marco, Sonia
Otras materias: Inserció socialInserció laboralMarginació socialInserción socialInserción laboralMarginación social
Fecha de publicación : jul-2018
Resumen : Aquest document recull una proposta metodològica per a la configuració d'itineraris d'inserció per a persones en situació o risc d'exclusió social, basada fonamentalment en els següents aspectes clau: La necessitat de posar el focus en aquells factors modificables de la situació de les persones, més enllà d'altres factors com l'edat, el sexe, la procedència, la qualificació professional, etc. que categoritzen, però no aporten en si mateixes característiques definitòries de la seva situació d'exclusió social. La importància del diagnòstic; tant abans de la intervenció, per detectar necessitats sobre les quals actuar, com després, per avaluar l'impacte social que s'està generant en la vida de la persona atesa. L'existència d'una cartera de serveis per a la inclusió, tant públics com privats, com a peces d'un puzle que va component l'itinerari personalitzat i la figura professional que tutoritzi la intervenció i procuri la coherència i continuïtat del mateix. Finalment, es destaca la responsabilitat compartida entre Administració i l'empresa exigible per a la inclusió de les persones més desfavorides.

Este documento recoge una propuesta metodológica para la configuración de itinerarios de inserción para personas en situación o riesgo de exclusión social, basada fundamentalmente en los siguientes aspectos clave: La necesidad de poner el foco en aquellos factores modificables de la situación de las personas, más allá de otros factores como la edad, el sexo, la procedencia, la cualificación profesional, etc. que categorizan, pero no aportan en sí mismas características definitorias de su situación de exclusión social. La importancia del diagnóstico; tanto antes de la intervención, para detectar necesidades sobre las que actuar, como después, para evaluar el impacto social que se está generando en la vida de la persona atendida. La existencia de una cartera de servicios para la inclusión, tanto públicos como privados, como piezas de un puzle que va componiendo el itinerario personalizado y la figura profesional que tutorice la intervención y procure la coherencia y continuidad del mismo. Por último, se destaca la responsabilidad compartida entre Administración y la empresa exigible para la inclusión de las personas más desfavorecidas.

This document includes a methodological approach for the shape of insertion routes for people at risk of social exclusion, based fundamentally on the following key aspects: The need to focus on those ajustable parameters people’s situation, beyond typical factors such as age, sex, origin, professional qualification... categorizing but do not providing by themselves defining characteristics of their social exclusión scenario. The importance of diagnosis; before the intervention in order to detect needs to act, and also, in order to assess the social impact that will be generated on the person`s served life. The existence of a portfolio of public and private services for inclusion, as pieces of a puzzle that will set up the custom itinerary, and the profesional role that will guide the intervention and ensure its coherence and continuity. Finally, it remarks on the shared responsibility between Administration and the company required for the inclusion of the most disadvantaged people.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11236
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Itinerarios_Guillera_2018.pdf1,02 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons