Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11221
Título : Premisas para una política diferente: acción, obra y subsidiariedad
Autor : Pérez Laporta, Carlos
Otras materias: Ciències polítiquesIndividu i societatSubsidiarietatCiencias políticasIndividuo y sociedadSubsidiariedad
Fecha de publicación : 10-sep-2013
Resumen : Aquest treball analitza la línia de pensament que travessa la modernitat política, per una banda, i presenta una línia de pensament alternativa, per una altra. Ambdues línies estan entre si connectades pel punt central al qual sempre pretén respondre tota la ciència social, a saber, què és l'home i quina sigui la seva missió, i en funció d'això, quina és la seva condició entre els altres homes. En aquest sentit, aquesta anàlisi contrasta la idea d'home i de llibertat que afavoreix cadascuna de les línies; on acció, obra i subsidiarietat són els conceptes que resulten de la direcció metodològica de la segona de les línies, oferint una comprensió diferent de la realitat política.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11221
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Premisas_Perez_2013.pdf551,73 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons