Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11215
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorParra Rodríguez, Carmen, 1962--
dc.creatorFossas Soria, Álvaro-
dc.date.accessioned2019-01-29T12:51:29Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:46Z-
dc.date.available2019-01-29T12:51:29Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:46Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11215-
dc.description.abstractEl present treball pretén mostrar la dificultat que existeix a l’hora de determinar qui ostenta la responsabilitat en el context de les compravendes internacionals de mercaderies. Al llarg del treball, s’han analitzat rigorosament les obligacions de les diferents parts amb la intenció de conèixer en quin moment es produeix el traspàs de la responsabilitat del venedor al comprador. Aquest anàlisi es fonamenta en el Conveni de Viena de 1980 i en les regles INCOTERMS de la Cambra de Comerç Internacional. L’objectiu de l’anàlisi és investigar com conviu el Conveni de Viena amb el conjunt d’usos i pràctiques comercials codificats i elaborats per la Cambra de Comerç Internacional recollits com a regles INCOTERMS.cat
dc.description.abstractEl presente trabajo pretende mostrar la dificultad que existe a la hora de determinar quién ostenta la responsabilidad en el contexto de las compraventas internacionales de mercaderías. A lo largo del trabajo, se han analizado rigurosamente las obligaciones de las distintas partes con la intención de conocer en qué momento se produce el traspaso de la responsabilidad del vendedor al comprador. Dicho análisis se fundamenta en el Convenio de Viena de 1980 y las reglas INCOTERMS de la Cámara de Comercio Internacional. El objetivo del análisis es investigar cómo convive el Convenio de Viena con el conjunto de usos y prácticas comerciales codificados y elaborados por la Cámara de Comercio Internacional recogidos como las reglas INCOTERMS.spa
dc.description.abstractThe purpose of the following project is to show the difficulty in determining who bears the final responsibility within the context of the International Sale of Goods. Throughout the project, there has been a rigorous analysis on the obligations of the different parts with the purpose of knowing when the responsibility shifts from the seller of goods onto the buyer. The following analysis is based on 1the 980 Vienna Convention and the International Chamber of Commerce’s INCOTERMS rules. The purpose of the analysis is to investigate how the Vienna Convention coexists with the set of uses and practices drawn up by the International Chamber of Commerce gathered as INCOTERMS.eng
dc.format.extent76 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherCompravendacat
dc.subject.otherMercaderiescat
dc.subject.otherContractescat
dc.subject.otherIncotermscat
dc.subject.otherCompraventa-
dc.subject.otherMercancías-
dc.subject.otherContratos-
dc.titleLa responsabilidad en la compraventa internacional de mercaderíascat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc346 - Dret econòmiccat
dc.embargo.termscapcat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Responsabilidad_Fossas_2018.pdf614,76 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons