Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11214
Título : Doctrina del levantamiento del velo societario
Autor : Pérez Suay, Andrea
Otras materias: Dret mercantilSocietats anònimesPersones jurídiquesDerecho mercantilSociedades anónimasPersonas jurídicas
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : El present Treball de Fi de Grau té la pretensió de conceptualizar una visió integral sobre la Doctrina de l’Aixecament del Vel dins el marc del Dret Mercantil. A més a més de l’estudi del desemvolupament de la mateixa, des dels seus inicis fins l’actualitat, analitzarem si, en definitiva, la Doctrina té el seu fonament en el principi de seguretat jurídica o, alterament, el que realment interesa sobre l’aplicació de la mateixa pivota sobre el principi de justícia en sentit estricte.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11214
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Doctrina_Perez_2015.pdf602,13 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons