Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11210
Título : El arte postmoderno: un análisis del arte como imagen social
Autor : España Verdura, Eugenia
Otras materias: ArtPostmodernitatArtePostmodernidad
Fecha de publicación : 16-nov-2012
Resumen : Les propietats inherents al art eren la bellesa, la immortalitat i la creativitat humana. Aquestes característiques del art han estat abandonades en la postmodernidad, per exposar-ne un art sense valor estètic, objecte de consum prefabricat i comercial o bé un art conceptual i abstracte; que dista força de la obra humana pensada per perdurar a través del temps. Havent rebutjat el que era tradicionalment essencial al art, podem seguint parlant d’art, doncs? De què es tracta llavors?
URI : http://hdl.handle.net/10637/11210
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Arte_España_2012_1.pdf320,32 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Arte_España_2012_2.pdf887,91 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons