Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11209
Título : La responsabilidad extracontractual en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Autor : Barbero González, Victoria
Otras materias: Responsabilitat extracontractualJurisprudènciaTribunal SupremEspanyaResponsabilidad extracontractualJurisprudenciaTribunal SupremoMateria  España
Fecha de publicación : 16-nov-2012
Resumen : Aquest treball té com a objecte l’estudi de la responsabilitat extracontractual a la jurisprudència del Tribunal Suprem. Primerament, s’analitza doctrinalment i jurisprudencial l’ambigu sistema de responsabilitat civil avui en dia establert per la legislació espanyola. A continuació es contraposa aquest amb l’aplicació de la responsabilitat objectiva, teoria que ha anat envaint poc a poc àmbits que abans li eren vedats. Finalment, s’exposen algunes reflexions i conclusions sobre les conseqüències que aquests canvis interpretatius i normatius han tingut pel sistema de responsabilitat aquiliana.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11209
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Responsabilidad_Barbero_2012.pdf534,13 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons