Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11208
Título : La legítima en Cataluña
Autor : Martínez Comas, Isabel
Otras materias: Dret de successióHerènciaLlegítimaCatalunyaDerecho de sucesiónHerenciaLegítimaCataluña
Fecha de publicación : 17-ene-2014
Resumen : Aquest Treball de Fi de Carrera es un estudi sobre una figura legal determinant en el dret successori, la legitima. S’analitzarà la seva naturalesa, característiques i subjectes d’aquesta figura, argumentant si és necessari avui en dia un sistema de legítimes creat en un context social radicalment diferent en quant a la familia, costums, i negocis. A través de l’estudi de la legitima i de la seva comparació amb altres drets forals d’España, s’arribarà a entendre si la legitima actua com a mesura de protecció dels descendents del testador, o bé com a limitació al causant a l’hora de dispondre del seu patrimoni.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11208
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Legitima_Martinez_2013.pdf813,84 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons