Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11207
Título : Cuestiones de responsabilidad en el sector de la subcontratación electrónica
Autor : Ferreruela Margüenda, Santiago
Otras materias: Dret mercantilContractesComerç electrònicResponsabilitat extracontractualDerecho mercantilContratosComercio electrónicoResponsabilidad extracontractual
Fecha de publicación : 1-abr-2016
Resumen : Aquest treball realitza un estudi teòric-pràctic de la responsabilitat contractual i extracontractual a la que es té que enfrontar una empresa de subcontractació electrònica en el marc de la seva activitat econòmica. Aquesta empresa elabora un subproducte que forma part del producte final fabricat pel seu client. Partint d´un enfoc teòric, s´analitzen els riscos latents en matèria de responsabilitat tant contractual com extracontractual, profunditzant en la metodologia i en els casos pràctics en què es troba l'empresa de subcontractació. Finalment, es valoren les eines de què disposa per a minimitzar o fins i tot eliminar aquests riscos.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11207
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Cuestiones_Ferreruela_2015.pdf1,07 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons