Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11203
Título : Análisis jurídico del conflicto de la Antigua Yugoslavia
Autor : Borràs Fucho, Maria
Otras materias: Drets humans (Dret internacional)Guerra de Iugoslàvia, 1991-1995Derechos humanos (Derecho internacional)Guerra de Yugoslavia, 1991-1995
Fecha de publicación : 12-jun-2014
Resumen : El present Treball de Fi de Carrera analitza y contextualitza el conflicte armat de l’Antiga Iugoslàvia, que va esclatar a partir de 1991 i identifica com va influir el Dret dels Conflictes Armats, en general, al seu desenvolupament. En aquest sentit, centra l’atenció en les iniciatives empreses per la comunitat internacional per calmar el conflicte i, molt especialment, la resposta per part de les Nacions Unides. Tanmateix, després d’haver-se produït greus violacions del Dret Internacional Humanitari i de perpetrar-se crims de genocidi i de lesa humanitat es va crear el Tribunal Penal Internacional per la exIugoslàvia, que constataria la vigència del Dret Internacional i en castigaria els violadors.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11203
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Borras_2014.pdf536,81 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons