Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11179
Título : Financiación autonómica y tributos cedidos: El impuesto de Sucesiones y Donaciones como instrumento de competencia fiscal
Autor : Díaz Isiegas, Laura
Otras materias: Finances autonòmiquesImpostos localsImpost sobre successions i donacionsFinanzas autonómicasImpuestos localesImpuestos sobre sucesiones y donaciones
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : Aquest treball té com a objecte l'estudi del finançament de les CCAA posant l'accent en la figura del tribut cedit com a font de finançament de les mateixes. Més concretament es farà un estudi de la naturalesa de l'impost sobre successions i donacions com a tribut que tanca el marc de la imposició directa a Espanya i la seva repercussió en el sistema tributari actual. En primer lloc, s'estudia el sistema de finançament autonòmic. Posteriorment s'analitza l'impost de successions i donacions. Finalment, s'exposen algunes conclusions i reflexions sobre el sistema actual de finançament, així com la regulació del referit impost.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11179
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Financiacion_Diaz_2014.pdf580,14 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons