Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11148
Título : ¿Es relevante la culpabilidad en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor?
Autor : Alfonso Gómez, Danae
Otras materias: MenorsResponsabilitat penalEspanyaMenoresResponsabilidad penalMateria  España
Fecha de publicación : 30-nov-2011
Resumen : Aquest treball representa la culminació d’una de les etapes més importants en la vida d’una persona, la formació universitària. Quatre anys de formació y creixement tant personal com professional finalitzen amb l’elaboració d’aquest treball y, es degut a això, la importància d’aquest. En aquest treball d’investigació tractarem la rellevància de la culpabilitat en la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. En l’estudi d’aquesta qüestió desenvoluparem els punts fonamentals per tractar de dilucidar si es necessari o no una reforma de la Llei de Responsabilitat Penal del Menor que suposi un enduriment de les mesures que es recullen en aquesta. Per a això, partirem del conceptes més bàsics per poder entendre la qüestió a tractar, passarem pels principis fonamentals de la Llei Penal del Menor, per les reformes de les que ha estat objecte la mateixa y finalitzarem amb un estudi de casos reals.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11148
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Relevante_Alfonso_2011.pdf213,12 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.