Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11147
Título : La mediación empresarial: cómo lograr su uso efectivo en Cataluña
Autor : España Verdura, Eugenia
Otras materias: MediacióResolució de conflictesEmpresesCatalunyaMediaciónResolución de conflictosMateria  EmpresasCataluña
Fecha de publicación : 30-nov-2011
Resumen : Presentarem la mediació empresarial com a modalitat de Resolució Alternativa de Conflictes, des de un punt de vista jurídic, teòric i històric. Justificarem els seus avantatges i proposarem iniciatives per que a Catalunya s’assoleixi el seu ús efectiu.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11147
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Mediacion_España_2011.pdf4,3 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons