Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11146
Título : La adopción, ¿un derecho?
Autor : Coll Palomar, Andrea
Otras materias: AdopcióDrets dels infantsAdopciónDerechos de los niños
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : Tot i que la adopció és un instrument de protecció del menor, són tantes les finalitats per les que es decideix portar a terme que s’arriba a perdre el seu principal fonament, fins i tot confonent-se amb l’existència d’un “dret” de les parelles a adoptar. El present treball analitza aquesta institució per donar resposta a la pregunta sobre si existeix tal dret.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11146
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Adopcion_Coll_2014.pdf268,63 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons