Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11142
Título : El indulto y el perdón judicial
Autor : Oliva Privat, Joan
Otras materias: IndultPerdó (Dret)IndultoPerdón (Derecho)
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball consisteix en un anàlis de les figures de l’indult i del perdó judicial — tant a nivell intern com de dret comparat— i el posterior estudi de la divisió de poders, amb l’objectiu de raonar la substitució de la figura de l’indult per la del perdó judicial.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11142
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Indulto_Oliva_2017.pdf630,96 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons