Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11141
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorGarrós i Font, Imma-
dc.creatorPeichl, Sebastian,-
dc.date.accessioned2017-12-05T16:15:04Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:00Z-
dc.date.available2017-12-05T16:15:04Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:00Z-
dc.date.created2017-06-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11141-
dc.description.abstractEl present treball té com a objectiu principal demostrar la viabilitat juridicopolítica de l'efectiva integració de la transparència i l'accés a la informació pública com a eina democratitzadora de tot Estat, així com demostrar el fonament tant jurídic com polític de la construcció d'aquest nou dret fonamental. Amb l'examen inicial de literatura s'ha construït el nexe entre transparència i accés a la informació pública amb la democràcia, arribant a la conclusió que es tracta d'una simbiosi innegable i inseparable. A posteriori s'han definit la transparència i l'accés a la informació pública de manera desvinculada per poder comprendre totes les peces que les componen. Després d'una comparació dels principis inspiradors de la normativa a nivell europeu i espanyol finalment i, en base als articles 10.2, 20.1 a) id) i 105 b) de la Constitució Espanyola, el treball s'ha conclòs amb la demostració del caràcter fonamental de la transparència i, comprès en el marc de la llibertat de rebre i comunicar informació, del dret d'accés a la informació pública.cat
dc.format.extent70 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherTransparència políticacat
dc.subject.otherInformació oficialcat
dc.subject.otherUnió Europeacat
dc.subject.otherTransparencia política-
dc.subject.otherInformación oficial-
dc.subject.otherUnión Europea-
dc.titleTransparencia y acceso a la información pública. Del estado de derecho a la construcción de un nuevo derecho fundamentalcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc35 - Administració pública. Govern. Assumptes militarscat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Transparencia_Peichl_2017.pdf1,53 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons