Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11140
Título : Poder y subjetividad en la era del Big Data. El comportamiento electoral del homo digitalis
Autor : Mercadé de Luna, Javier
Otras materias: SubjectivitatDades massivesEleccionsSubjectividadDatos masivosElecciones
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El Big Data és una de les tecnologies digitals que gaudeix de més renom en aquests temps. Es tracta d’una tecnologia del saber que és extremadament performativa, és a dir, que té múltiples efectes a la subjectivitat humana. Aquest treball pretén descobrir quines són les seves característiques i, de forma particular, mira de profunditzar en les seves possibles aplicacions a nivell electoral. Per això, s’estudien les tècniques de Big Data emprades per Barack Obama i Donald Trump a les dues últimes eleccions presidencials als Estats Units.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11140
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Poder_Mercade_2017.pdf597,83 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons