Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11135
Título : La ilegitimidad del estado de Kosovo
Autor : Peña Jordana, Daniel
Otras materias: Dret internacional públicAutodeterminació nacionalDerecho internacional públicoAutodeterminación nacional
Fecha de publicación : 6-jul-2016
Resumen : Aquest treball té com a objecte l'estudi de la declaració unilateral d´independència de Kosovo, així com els seus precedents . En primer lloc, s'analitzen els requisits del Dret Internacional per esdevenir estat, així com les obligacions dels subjectes de dret internacional. A continuació, es realitza una aproximació temporal, espacial i geogràfica del cas, per permetre al lector entendre el context. Posteriorment, es realitza un examen al procés jurídic que va derivar en la secessió unilateral de Kosovo , així com una anàlisi a les actuacions de la comunitat internacional. Finalment, exposem les conclusions del cas.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11135
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Ilegitimidad_Peña_2016.pdf642,76 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons