Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11129
Título : El abuso del derecho
Autor : Cataldo, Paolo
Otras materias: Abús del dretDret civilAbuso del derechoDerecho civil
Fecha de publicación : 30-jul-2015
Resumen : La tesi analitza el tema de l'abús del dret en el marc de l'ordenament judicial italià i del dels principals ordenaments judicials estrangers. Després d'un breu excurs històric i l'anàlisi del fenomen des del punt de vista doctrinal i jurispridencial, l'enfocament es desplaça cap a les implicacions reals de l'abús del dret en l'àmbit del dret de societats i tributari, amb especial cura a les formes de l'abús del benefici de la responsabilitat limitada, i d'elusió de les normes impositives. L'assaig, en fi, es conclou amb una breu anàlisi comparativa entre els principals ordenaments judicials de la Unió Europea, amb la finalitat de subratllar les diferència de tracte que, en els sistemans de common law i civil law, s'empra per les formes d'abús del dret.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11129
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Abuso_Cataldo_2015.pdf488,56 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons