Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11125
Título : La prevención de la radicalización como medida para combatir el terrorismo yihadista
Autor : Costa Morera, Júlia
Otras materias: TerrorismeGihadSeguretat internacionalTerrorismoYihadSeguridad internacional
Fecha de publicación : jul-2018
Resumen : Partint de la base que l'extremisme violent pot desembocar en la comissió d'actes terroristes, el treball es centra en la prevenció de la radicalització com a mesura principal per combatre el terrorisme. En general, s'analitza el moviment ideològic que impulsa a aquests subjectes a cometre actes terroristes, quins són els seus orígens, en què consisteix i la filosofia que els inspira. Tot això s'ha estudiat amb l'objectiu d'entendre quins són els ideals implantats en un procés de radicalització i en què consisteix aquest. En aquest sentit, es fa referència als factors més vulnerables davant d‟una possible radicalització i l'important paper dels organismes públics a l'hora d'implantar mesures preventives com a fonamentals per combatre-ho. A més, s'analitzen els mètodes utilitzats pels reclutadors tant a nivell online com offline, veient determinats llocs com més idonis per a l‟implantació d'aquesta ideologia extremista. Finalment s'analitzaran les mesures preventives més importants establertes en l'àmbit de les Nacions Unides i la Unió Europea per acabar concloent si són aquestes o no eficaçes.

Partiendo de la base de que el extremismo violento puede desembocar en la comisión de actos terroristas, el trabajo se centra en la prevención de la radicalización como medida principal para combatir el terrorismo. A grandes rasgos, se analiza el movimiento ideológico que impulsa a estos sujetos a cometer actos terroristas, cuáles son sus orígenes, en qué consiste y qué filosofía les inspira. Todo ello se ha estudiado con el objetivo de entender cuáles son los ideales implantados en un proceso de radicalización y en qué consiste este. En este sentido, se hace referencia a los factores más vulnerables ante una posible radicalización y el importante papel de los organismos públicos a la hora de implantar medidas preventivas como fundamentales para combatirlo. Además, se analizan los métodos utilizados por los reclutadores tanto a nivel online como offline, viéndose determinados lugares como más idóneos para la implantación de dicha ideología extremista. Por último se analizarán las medidas preventivas más importantes establecidas en el ámbito de las Naciones Unidas y la Unión Europea para acabar concluyendo si son estas o no eficaces.

Drawing from the premise that violent extremism can result in the perpetration of terrorist attacks, this work is focused on the prevention of the radicalization as a major measure to combat and deal with terrorism. In general, this essay investigates the ideological movement that boosts and leads those subjects to commit terrorist attacks; as well as which are the origins, the understructure and the philosophy behind this movement, inspiring them to follow it. All of this has been thoroughly analyzed to examine the ideals embedded in radicalization processes and at the same time, to be able to understand the consistency of these principles and values. Essentially, this study indicates a reference to the most vulnerable factors towards a possible radicalization case. Furthermore, it stresses the crucial and influential role represented by public bodies when it comes to implement preventive measures to combat and counter terrorism. In addition, it discusses the methods used by the recruiters at both levels, online and offline, figuring out those places and locations that meet and fit the optimal conditions, in order to deploy such extremist ideologies. Lastly, this research attempts to analyze the predominant preventive measures that are established within the United Nations and the European Union scopes. Henceforth, one may prove and determine the actual efficiency of this procedures.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11125
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Prevencion_Costa_2018.pdf2,97 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons