Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11123
Título : Imputación individual en organizaciones complejas
Autor : Mercadé de Luna, Javier
Otras materias: Sociologia de les organitzacionsDelictesMoral pràcticaSociología de las organizacionesDelitosMoral práctica
Fecha de publicación : 27-ene-2017
Resumen : Avui en dia, la majoria de les accions portades a terme per individus es donen en contextos de grup. Així, aquest treball tracta la responsabilitat individual pels delictes comesos en el si d’organitzacions. En aquest sentit, es mostren els problemes que l’acció grupal presenta a nivell delictiu i s’analitzen diversos models de responsabilitat individual elaborats per la dogmàtica penal moderna. Aquest anàlisi comprèn totes les parts de la teoria del delicte i fa referència a qüestions tan problemàtiques i debatudes com són la teoria dels rols o les conductes neutrals.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11123
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Imputacion_Mercade_2016.pdf1,13 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons