Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11121
Título : La administración de las sociedades de capital por sociedades de capital. Valorar la posible responsabilidad solidaria del representante legal-persona física de la sociedad
Autor : Teringuer Mur, Fco. Javier
Otras materias: Dret mercantilAdministradors de societatsResponsabilitat civilDerecho mercantilAdministradores de sociedadesResponsabilidad civil
Fecha de publicación : 10-dic-2014
Resumen : Aquest treball pretén desenvolupar algunes de les diferents responsabilitats en què pot incórrer el representant persona física de l'administrador persona jurídica d'una societat mercantil.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11121
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Administracion_Teringuer_2014.pdf294,59 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons