Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11119
Título : La venta de unidades productivas en concurso de acreedores
Autor : Fontquerni Ayensa, Pol
Otras materias: Concurs de creditorsDret concursalLiquidació de bénsConcurso de acreedoresDerecho concursalLiquidación de bienes
Fecha de publicación : 17-dic-2014
Resumen : El present treball pretén oferir al lector la venta d’unitats productives com una solució adient quer permet conjugar els diferents interessos que conflueixen en un procediment concursal. De la mateixa manera, neix amb la vocació de servir com a base i guia als professionals del sector en la realització d’aquest tipus d’operacions davant la mancança del seu estudi i normativització.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11119
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Venta_Fontquerni_2014.pdf592,1 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons