Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11105
Título : La impugnación indirecta de reglamentos por defectos formales
Autor : Sesé Hernández, Albert
Otras materias: Procediment administratiuRecursos (Dret)Nul.litat (Dret)Procedimiento administrativoRecursos (Derecho)Nulidad (Derecho)
Fecha de publicación : ene-2018
Resumen : La Sala 3ª del Tribunal Suprem ha establert històricament la doctrina conforme a la que no és possible fundar una sentència declarativa de la nul·litat d'un reglament en els defectes formals que es poguessin haver comès en el seu procediment d'elaboració. Si bé aquesta doctrina jurisprudencial contínua vigent en la seva essència, després de l'entrada en vigor de l'actual Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, ha evolucionat a favor d'atribuir virtualitat anul·latòria d'una disposició administrativa als vicis formals que tinguin suficient entitat. No obstant això, el Tribunal Suprem és poc inclinat a declarar la nul·litat d'un reglament per vicis formals, tenint en compte l'afectació de la seguretat jurídica que un pronunciament d'aquestes característiques suposa.

La Sala 3ª del Tribunal Supremo ha establecido históricamente la doctrina conforme a la que no cabe fundar una sentencia declarativa de la nulidad de un reglamento en los defectos formales que se pudieran haber cometido en su procedimiento de elaboración. Si bien esta doctrina jurisprudencial continua vigente en su esencia, tras la entrada en vigor de la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha evolucionado a favor de atribuir virtualidad anulatoria de una disposición administrativa a los vicios formales que tengan suficiente entidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo es reacio a declarar la nulidad de un reglamento por vicios formales, teniendo en cuenta la afectación de la seguridad jurídica que un pronunciamiento de estas características entraña.

The 3rd Chamber of the Supreme Court has historically established the doctrine according to which it is not possible to base a declaratory judgment of the nullity of a regulation in the formal defects that may have been committed in its elaboration procedure. Although this jurisprudential doctrine continues in force in its essence, after the entry into force of the current Contentious-Administrative Jurisdiction Law, it has evolved in favor of attributing annulling effects of an administrative provision to the formal vices that have sufficient entity. However, the Supreme Court is reluctant to declare the nullity of a regulation on the basis of formal defects, taking into account the effect of the legal security that a pronouncement of these characteristics entails.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11105
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Impugnacion_Sese_2018.pdf693,6 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons