Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11101
Título : Gestación por sustitución confusión jurídica y desigualdad ciudadana
Autor : Balaguer Galán, Sandra
Otras materias: EmbaràsPaternitatDret internacional privatEmbarazoPaternidadDerecho internacional privado
Fecha de publicación : 1-jul-2016
Resumen : La gestació per substitució dins del nostre ordenament jurídic és un contracte viciat de nul·litat de ple dret, no obstant, és una de les pràctiques a les que acudeixen cada vegada més persones per accedir a la filiació. El tractament jurídic internacional i l’absència de regulació en Espanya proposa un marc divers de regulació contradictori, promovent desplaçaments internacionals cercant ordenaments jurídics permisius. El Tribunal Europeu de Drets Humans s’ha manifestat en aquest sentit amb sentencies pioneres, donant una resposta als problemes registrals de les filiacions sorgides d’aquests contractes. És necessari protegir amb prioritat els interessos de totes les parts implicades, evitant la desigualtat jurídica i social.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11101
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Gestacion_Balaguer_2015.pdf420,23 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons